افتخارات فرهنگی سال 1401 - 1400

تقدیر از خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت مدرسه برای داوری هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه